Program Perkalian Matriks Pada Java

Program Perkalian Matriks Pada Java | Program Perkalian Matriks Pada Java | Contoh Program Perkalian Matriks Pada Java | source Code Program Perkalian Matriks Pada Java
/*
    file name : PERKALIAN MATRIKS.java
    deskripsi : Menampilkan 2 dimensi
                1. dengan menggunakan int data 3,3
                2. menggunakan for pada 2 dimensi
                3. menggunakan 2 Do While
                4. langsung menampilkan data dengan cara di input
*/
import javax.swing.*;
class ContohArray2DimensiPerkalian
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int A [][] = new int [3][3];
        int B [][] = new int [3][3];
        int hasil[][]=new int [3][3];
        String  dataA [][] = new String [3][3];
        //String  dataA [][] = new String [3][3];
        String dataB [][] =new String[3][3];
        String hasilS [][] = new String [3][3];
     
 
        int i,j,k,m;
        i=0;
        j=0;
        k=0;
        m=0;
     
//  *****************************  MATRIKS A ********************
        do
        {
            j=0;
            do
            {      
                dataA[i][j]=  JOptionPane.showInputDialog(" Masukan data A [" + i + "]["+ j + "]" );
                A[i][j]= Integer.parseInt(dataA[i][j]);
     
                j++;
            }while (j<3); //end do j
 
            i++;
        }while(i<3);   // end do i

//    ************  MATRIKS B ***************
    k=0;
        do
        {
            m=0;
            do
            {      
                dataB[k][m]=  JOptionPane.showInputDialog(" Masukan data B [" + k + "]["+ m + "]" );
                B[k][m]= Integer.parseInt(dataB[k][m]);
     
                m++;
            }while (m<3); //end do j
 
            k++;
        }while(k<3);   // end do i
 
//   **************  Menampilkan data pada Matriks A ***************      
     
        for (k=0; k<3; k++ ) // for pada  ini untuk menampilkan data
        {
            for (m=0; m<3; m++ )
            {
                 System.out.print("  "+A[k][m]); // Menampilkan data A [i][j]
           
            }
   
            System.out.println();   // memubuat baris ke bawah
        }
            System.out.println("\n\n");

//   **************  Menampilkan data pada Matriks B ***************


        for (k=0; k<3; k++ ) // for pada  ini untuk menampilkan data
        {
            for (m=0; m<3; m++ )
            {
                 System.out.print("  "+B[k][m]); // Menampilkan data B [k][m]
               
            }
   
            System.out.println();   // memubuat baris ke bawah
        }
// **********  UNTUK MENGALIKAN KEDUA MATRIKS DI ATAS  ***********
                for (i=0; i<3; i++)
                {    
                     for (j=0; j<3; j++)
                        {
                            hasil[i][j] = 0;
                            for (k=0; k<3;  k++)
                            {
                            hasil[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
                            }
                         }
              }
            System.out.println("\n\n");
            System.out.println("  Hasilnnya adalah = ");
            System.out.println("\n");
// ******************* UNTUK MENAMPILKAN HASIL*********************
             for(i=0; i<3; i++)
                {
                     for(j=0; j<3; j++)
                     {
                         //System.out.println("hasil tambah adalah:");
                         System.out.print(" "+ hasil[i][j]);
                      }
                         System.out.println(" ");
                 }
   
                System.out.println();   // memubuat baris ke bawah
        }
     
    }